Algemene Verkoop Voorwaarden

Als gedeponeerd bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch onder nummer 72/2012

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst tot levering van zaken en / of diensten (hierna: “Overeenkomst”) door de besloten vennootschap met be- perkte aansprakelijkheid Edco Eindhoven BV, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven, Nederland, alsmede door de aan Edco Eindhoven B.V. gelieerde ondernemingen, hierna gezamenlijk “Edco” genoemd. Van deze Algemene Voor- waarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door Edco uitdruk- kelijk schriftelijk zijn goedgekeurd.

1.2 De toepasselijkheid van algemene en / of andere (inkoop) voorwaarden van de wederpartij van Edco, hierna “Koper” genoemd, wordt door Edco uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die voorwaarden, of een gedeelte daarvan, uitdruk- kelijk schriftelijk door Edco zijn aanvaard.

1.3 De Koper waarmee Edco eenmaal een Overeenkomst heeft afgesloten onder deze Algemene Voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle latere Overeenkomsten.

1.4 Edco is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Edco zal de Koper hiervan steeds tijdig op de hoogte stellen.

1.5 Afwijkende bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel in te roepen door Koper ingeval deze afwijkende bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst door Edco zijn aanvaard. Ingeval van strijdig- heid tussen een afzonderlijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden hebben de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst of Overeenkomst voorrang boven de artikelen van de Algemene Voorwaarden.

1.6 De nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Edco en Koper zullen in overleg treden om in voorkomend geval nie- tige of vernietigde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te vervangen, door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

Artikel 2 Totstandkoming

2.1 Het doen van een offerte door Edco is vrijblijvend en verbindt haar niet de be- treffende goederen en/of diensten aan Koper te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 14 (veertien) dagen geldig.

2.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3 Een Overeenkomst tussen Edco en Koper is eerst tot stand gekomen nadat Edco een order schriftelijk aan Koper heeft bevestigd dan wel Edco binnen vier weken na plaatsing van de order een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoe- ring daarvan. Overeenkomsten die worden aangegaan met tussenkomst van handelsagenten, handelsreizigers en/ of andere personen, binden Edco eerst nadat deze Overeenkomsten door Edco schriftelijk zijn bevestigd, dan wel Edco feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.

2.4 Wijzigingen met betrekking tot de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Edco en de Koper zijn overeengekomen.

Artikel 3 Levering, eigendomsvoorbehoud en risico

3.1 De opgave van de leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering en zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Edco zal zich redelijkerwijs inspannen om de levering van de zaken en/of diensten op de bij benadering gegeven leveringsdatum te realiseren. Edco zal Koper informe- ren als en zodra zij aanwijzingen heeft dat de bij benadering gegeven leverings- datum niet wordt gehaald. Indien mogelijk zal Edco een indicatie geven voor de nieuwe leveringsdatum.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de magazijnen van Edco (in Eindhoven) als plaats van levering.

3.3 De door Edco geleverde zaken blijven eigendom van Edco totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit enige met Edco afgesloten Overeenkomst is nagekomen zijnde:

 • de tegenprestatie voor de geleverde of de te leveren zaken en/of diensten zelf;
 • het alsnog nakomen van een vordering door Edco jegens Koper wegens het niet of niet volledig nakomen door de Koper van enig met Edco gesloten Overeenkomst.

3.4 De aansprakelijkheid en het risico over de door Edco te leveren zaken en/of diensten gaan over op de Koper op het moment van aflevering van die zaken aan de Koper.

Artikel 4 Informatieplicht

4.1 Op eerste verzoek daartoe van Edco is Koper verplicht Edco te informeren over alle voor de Overeenkomst van belang zijnde informatie, zoals maar niet beperkt tot het juiste BTW-identificatienummer alsmede de naam waaronder Koper bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn de gehanteerde prijzen gebaseerd op de ten tijde van de offerte respectievelijk de orderdatum geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies en andere kosten. Alle vermelde prijzen zijn exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.

5.2 In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Edco gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten van de overeen- komst moeten worden vermeld.

Artikel 6 Zekerheid

6.1 Edco heeft het recht om voldoende zekerheid tot nakoming van enige betalings- verplichting van Koper te vorderen, waaronder het betalen van voorschotten van de Koper te verlangen, vóórdat zij levert of doorgaat met verdere levering of een andere verplichting uit de Overeenkomst verder nakomt.

6.2 In het geval van gerede twijfel bij Edo omtrent de betalingscapaciteit van de Ko- per, heeft Edco het recht de levering uit te stellen.

Artikel 7 Reclame

7.1 De Koper is verplicht de door Edco afgeleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. De Koper dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken en/of diensten zijn afgeleverd;
 • of de geleverde zaken en/of diensten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aan- tal en bedrag) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 • of de afgeleverde zaken en/of diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal ge- bruik en/of normale doeleinden.

7.2 Indien gebreken worden geconstateerd, dan dient de Koper dit binnen 8 (acht) werkdagen na aflevering van de zaken en/of diensten schriftelijk aan Edco te melden.

7.3 Indien de door Koper op grond van artikel 7.2 gemelde gebreken of reclames door Edco als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Edco, dan kan Edco er voor kiezen het gebrek te herstellen of het netto factuurbedrag te resti- tueren.

7.4 Klachten met betrekking tot facturen dienen door Koper schriftelijk te worden gemeld aan Edco binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum van de facturen.

7.5 Het indienen van een reclame ontslaat de Koper niet van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst met Edco.

Artikel 8 Garantie

8.1 Edco garandeert slechts dat de door haar afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, evenals de eigen- schappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik ingeval dit bijzonder ge- bruik uitdrukkelijk blijkt uit de Overeenkomst met Edco.

8.2 De garantie als bepaald in artikel 8.1 geldt niet indien: de zaken waarop die garantie betrekking heeft:

 1. niet overeenkomstig hun bestelling of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt en/of
 2. gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen en/of
 3. onvakkundige reparaties zijn verricht en/of
 4. veranderingen zijn aangebracht en/of (serie)nummers of zegels zijn beschadigd of verwijderd.

8.3 Ingeval garantie door Edco wordt verstrekt, dan is de garantietermijn gelijk aan het aantal maanden dat de producent dan wel de leverancier van Edco garantie heeft verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, echter nooit meer dan de wettelijke garantietermijn.

8.4 Ingeval de garantie die door Edco is verstrekt ziet op zaken en of diensten die zich buiten Nederland bevinden, dan is Edco slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat deze kosten bij uitvoe- ring in Nederland zouden zijn geweest.

8.5 Ingeval de Koper garantie inroept voor bepaalde door Edco geleverde zaken, dan kunnen deze enkel door de Koper worden teruggezonden aan Edco na vooraf- gaande schriftelijke toestemming van Edco.

8.6 Indien met inachtneming van artikel 8.5. zaken worden teruggezonden, dan die- nen deze voorzien te zijn van de originele door Edco aan de Koper afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantie- bewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Niet, niet tijdig en/of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken en/of diensten, geeft de Koper geen recht op schadever- goeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Edco.

9.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Edco, indien zij door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voe- ren, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeen- komst geheel of ten dele te ontbinden, dit ter keuze van Edco, zonder dat Edco tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is.

9.3 Onder overmacht aan de zijde van Edco is onder meer sprake indien Edco na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, over- stroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer- en uitvoerbelemme- ringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van Edco als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts alle niet aan Edco toe te rekenen oorzaken of omstandigheden buiten de schuld of de risicosfeer van Edco ontstaan.

9.4 Alle aansprakelijkheid van Edco voor indirecte schade, waaronder begrepen ge- volgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstag- natie, is volledig uitgesloten.

9.5 De totale aansprakelijkheid van Edco wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Koper is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag waartoe Edco zich daartoe heeft verzekerd, althans tot een bedrag van maximaal Euro 5.000,- (vijfduizend euro).

9.6 De aansprakelijkheid van Edco wegens een toerekenbare tekortkoming in de na- koming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Koper Edco onmiddel- lijk en schriftelijk in gebreke stelt met daarin opgenomen een redelijke termijn waarin de tekortkoming door Edco kan worden hersteld en Edco na verloop van deze redelijke termijn de tekortkoming in de nakoming niet heeft hersteld. Ter voorkoming van onduidelijkheden dient door de Koper in de ingebrekestelling een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming in de nako- ming te worden vermeld.

9.7 De Koper vrijwaart Edco voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Edco geleverde zaken met uitzondering van aanspraken en vorderingen van derden op Koper op grond van eventuele oudere rechten van intellectuele eigendom en/of aanspraken en vorderingen die op grond van dwingendrechte- lijke regelgeving niet ten opzichte van Koper kan worden uitgesloten.

9.8 Edco verplicht zich jegens Koper om, ingeval in rechte komt vast te staan dat de door Edco geleverde zaken en/of diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigen- domsrechten van een derde partij, Koper te vrijwaren door alle directe schade die Koper of diens afnemers mochten lijden als gevolg daarvan te vergoeden. Deze vrijwaring geldt enkel en alleen indien Koper Edco onmiddellijk en schrifte- lijk op de hoogte stelt van een eventuele vordering (IP claim) van een derde partij en Edco de gelegenheid krijgt deze claim of vordering zelfstandig af te handelen, dan wel na voorafgaande goedkeuring door Edco, Koper alle instructies en richt- lijnen van Edco opvolgt hoe met deze vordering om te gaan.

Artikel 10 Ontbinding

10.1 Edco is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en/of interesten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zon- der ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:

 1. a. een verzoek tot faillissement van Koper is ingediend dan wel dat Koper in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. b. Koper een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend dan wel dit verzoek is gehonoreerd;
 3. c. een verzoek tot het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend dan wel dit verzoek is gehonoreerd;
 4. d. Koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 5. e. Koper overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
 6. f. beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Koper wordt gelegd;
 7. g. Koper enige verplichting uit een Overeenkomst of uit de wet niet nakomt;
 8. h. de Koper verzuimt een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

Artikel 11 Opzegging

11.1 Edco is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

11.2 Edco is gerechtigd een Overeenkomst voor bepaalde tijd per aangetekende brief tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Artikel 12 Opschortingrecht

12.1 Indien en zolang de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Edco gesloten Overeenkomst of een daar- mee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Edco het recht de nako- ming van haar verplichtingen uit een Overeenkomst op te schorten.

12.2 Koper is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit een Overeen- komst op te schorten.

Artikel 13 Betaling

13.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling door Koper, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Edco aangewe- zen bank- of girorekening, zulks ter keuze van Edco, binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, te geschieden, zonder recht op enige korting of compensatie.

13.2 Edco is te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.

Artikel 14 Rente en kosten

14.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 13 vermelde termijn heeft plaatsgevon- den, is Koper in verzuim en is Edco gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke handelsrente, een rente van 2% (twee procent) aan de Koper in rekening te brengen.

14.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (vijftien procent), voor het buitenland 20% (twintig procent), van de door Koper verschul- digde hoofdsom met een minimum van Euro125,- (honderd vijf en twintig Euro).

Artikel 15 Annulering

15.1 Indien een door Edco aanvaarde order door Koper wordt geannuleerd, is Edco gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde scha- devergoeding in rekening te brengen van 30% (dertig procent) van het factuur- bedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, zoals door toeleveranciers aan Edco in rekening gebracht.

Artikel 16 Bewijs

16.1 Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de Koper zijn de administratieve gegevens van Edco beslissend, behoudens door de Koper naar objectieve maatstaven te leveren tegenbewijs.

16.2 Tussen Edco en Koper gelden de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist, behoudens door de Koper naar objectieve maatsta- ven te leveren tegenbewijs.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle offertes, transacties, orders en de door Edco met de Koper gesloten over- eenkomsten, is voor zover in niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen- uit- sluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing op de Overeenkomsten tussen Edco en Koper.

17.2 Alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in het algemeen worden berecht door de ter zake bevoeg- de rechter te ’s-Hertogenbosch (Nederland (NL)). Edco behoudt zich het recht voor om zelf , in afwijking van het vorenstaande, eventuele geschillen voor te leggen aan de toepasselijke rechter van de plaats waar de Koper haar statutaire hoofdvestiging heeft.

Artikel 18 Overige bepalingen

18.1 Deze Algemene voorwaarden zijn ook in vertaalde versies beschikbaar. In geval van onduidelijkheden of discrepanties heeft de Nederlandse vertaling voorrang boven andere vertalingen.

Algemene Verkoop Voorwaarden