Általános értékesítési feltételek

A ’s-Hertogenbosch-i kerületi bírósághoz 72/2012 szám alatt benyújtva 

1. cikk Alkalmazhatóság
1.1 Ezek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók minden árajánlatra, keresletre és kínálatra, továbbá minden olyan termék- és / vagy szolgáltatásellátási megállapodásra (a továbbiakban: “Megállapodás”), amely az Edco Eindhoven BV korlátolt felelősségű társaság, (telephelye és székhelye: Eindhoven, Hollandia) és az Edco Eindhoven B.V. társult cégei (továbbiakban együttesen: “Edco”) között jött létre. Minden olyan feltétel, amely az Általános Szerződési Feltételektől eltér, csak abban az esetben alkalmazandó, ha azokat az Edco írásban kifejezetten jóváhagyta.
1.2 A másik fél (továbbiakban: “Vevő”) általános és / vagy egyéb (vételi) feltételeinek alkalmazhatóságát az Edcóra az Edco kifejezetten elutasítja, kivételt képeznek ezalól azok a feltételek, vagy azoknak egy része, amelyeket az Edco írásban kifejezetten elfogadott.
1.3 Az a Vevő, amellyel az Edco az Általános Szerződési Feltételek alapján Megállapodást kötött, elfogadja az Általános Szerződési Feltételek alkalmazhatóságát minden későbbi Megállapodásra vonatkozóan.
1.4. Az Edco egyoldalúan jogosult az Általános Szerződési Feltételek módosítására. Az Edco kellő időben értesíti a Vevőt az ilyen jellegű változtatásokról.
1.5 A Vevő csak akkor jogosult olyan feltételeket szabni, amelyek eltérnek az Általános Szerződési Feltételektől, ha ezeket az eltérő feltételeket az Edco egy külön megállapodásban kifejezetten írásban elfogadta. Azokon a helyeken, ahol a külön megállapodás ellentmond az Általános Szerződési Feltételeknek, a külön megállapodás vagy a Megállapodás rendelkezései élveznek elsőbbséget az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.
1.6 A Megállapodás vagy az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései egyikének vagy több rendelkezésnek érvénytelensége vagy hatálytalanítása esetén a többi rendelkezés teljes egészében érvényben marad. Az Edco és a Vevő ekkor tárgyalnak az Általános Szerződési Feltételek érvénytelen vagy hatálytalanított rendelkezésének helyettesítéséről olyan rendelkezések által, amelyek, amennyire csak lehetséges, megfelelnek az érvénytelen vagy hatálytalanított rendelkezések céljának. 

2. cikk Végrehajtás

2.1 Az Edco által nyújtott árajánlatok kötelezettség nélküliek, és nem kötelezik az Edcót a Vevőnek kínált termékek vagy szolgáltatások nyújtására. Hacsak az árajánlat másképp nem rendelkezik, az árajánlat mindössze14 (tizennégy) napig érvényes.
2.2. Az ajánlatok vagy árajánlatok nem alkalmazhatók automatikusan az visszatérő megrendelésekre.
2.3 Az Edco és a Vevő közötti Megállapodás azután lép hatályba, hogy az Edco írásban visszaigazolja a megrendelést a Vevő felé, vagy ha az Edco, a megrendelés leadásától számított négy héten belül megkezdte a megrendelés tényleges teljesítését. Az ügynökökön, értékesítési képviselőkön és/vagy egyéb személyeken keresztül kötött Megállapodások csak azután kötelezik az Edcót, miután ezeket a Megállapodásokat az Edco írásban visszaigazolta, vagy ha az Edco belekezdett azok tényleges teljesítésébe.
2.4 A Megállapodáshoz fűződő módosítások csak akkor lépnek hatályba, ha azokhoz az Edco és a Vevő írásos belegyezését adta.

3. cikk Szállítás, tulajdonjog és kockázatviselés
3.1 Minden megadott szállítási határidő minden esetben becslés, és nem lejárati idő, hacsak ezt kifejezetten írásba nem foglalták. Az Edco ésszerűen elvárható erőfeszítéseket tesz, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások szállítását a megadott becsült szállítási időben hajtsa végre. Az Edco azonnal tájékoztatja a Vevőt, amennyiben bármely jelzést kap arról, hogy a becsült szállítási határidőt nem tudja teljesíteni. Amennyiben lehetséges, az Edco jelzi az új szállítási határidőt.
3.2 Hacsak kifejezetten más megegyezés nem született írásban, az Edco eindhoveni áruraktára szolgál szállítási célállomásként.
3.3 Az Edco által szállított termékek tulajdonjoga az Edco tulajdonában marad addig, amíg a Vevő az Edcóval kötött bármely Megállapodás valamennyi kötelezettségét nem teljesítette, amelyek a következők:
- a szállított vagy szállítandó termékért és/vagy szolgáltatásért nyújtott ellenszolgáltatás;
- az Edcónak a Vevővel szembeni bármely, a Vevőnek az Edcóval kötött Megállapodás teljes vagy részleges nem teljesítéséből eredő követelésének végül megvalósuló teljesítése.
3.4 Az Edco által szállítandó termékekért és/vagy szolgáltatásokért való felelősség- és kockázatvállalás a Vevőre száll át attól a pillanattól fogva, hogy a terméket a Vevőnek kiszállították. 

4. cikk Tájékoztatási kötelezettség

4.1 A Vevő az Edco első kérésére köteles az Edcót minden, a Megállapodáshoz tartozó információval ellátni, beleértve, de nem kizárólagosan a helyes forgalmi adószámot, továbbá azt a nevet, amelyen a Vevő be van jegyezve az illetékes adóhatóságnál.

5 cikk Árak
5.1 Eltérő megállapodás hiányában a használatban lévő árak az árajánlat megtételekor vagy a megrendelés időpontjában érvényes vételi árakon, munkabéreken, a bérköltségeken, bérjárulékokon, szállítási költségeken, biztosítási díjakon és egyéb, az árajánlat idején, illetve a megrendelés dátuma szerint aktuális költségeken alapulnak. A meghatározott árak nem tartalmazzák a forgalmi adót, amely esetenként hozzájuk adódhat.
5.2 Amennyiben egy vagy több költségtényező növekszik, az Edco jogosult a megrendelések árát azzal összhangban, a hatályos törvényi előírások kellő figyelembevételével megemelni, feltéve azonban, hogy minden ismert jövőbeni áremelkedés részleteit feltüntették, amikor a Megállapodás megkötésre került.

6. cikk Biztosíték
6.1 Az Edcónak jogában áll megfelelő garanciát kérnie a Vevőtől arra vonatkozóan, hogy képes lesz fizetési kötelezettségének teljesítésére, beleértve azt is, hogy a Vevőtől előleget kér a szállítás megkezdése vagy a további szállítások folytatása előtt, vagy mielőtt a Megállapodásból következő bármely kötelezettségének eleget tenne.
6.2 Amennyiben az Edcónak indokolt kétségei lennének a Vevő fizetőképességét illetően, az Edcónak jogában áll elhalasztani a szállítást.

7. cikk Panaszok

7.1 A Vevő köteles az Edco által szolgáltatott termékeket átadáskor vagy a lehető leghamarabb (legkésőbb a szállítást követő 24 órán belül) megvizsgálni (azok megvizsgálását elvégeztetni). A Vevőnek ellenőriznie kell, hogy a szolgáltatott áru megegyezik-e a Megállapodásban foglalttal, mégpedig:
- a megfelelő termékek és/vagy szolgáltatások kerültek szállításra;
- a szállított termékek és/vagy szolgáltatások minőségükben (például mennyiségüket és számukat tekintve) megfelelnek-e a Megállapodásban foglaltakkal;
- a szállított termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek-e a megegyezés szerinti minőségi követelményeknek, vagy amennyiben erről konkrétan nem állapodtak meg, úgy megfelelnek-e azoknak a követelményeknek, amelyek elvárhatók lennének szokásos használat és/vagy normális célra történő felhasználás esetén.
7.2 Hiányosságok felfedezése esetén a Vevő köteles az Edcót a termékek és/vagy áruk szállítását követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban értesíteni.
7.3 Amennyiben a Vevő által, a 7.2 cikk értelmében bejelentett hiányosságok vagy követelések megalapozottságát az Edco elismeri, az Edco belátása szerint dönthet arról, hogy orvosolja a hiányosságot vagy megtéríti a számla nettó összegét.
7.4 A számlával kapcsolatos panaszokat a Vevőnek írásban kell elküldenie az Edcóhoz a számlák számlázási időpontjától számított 8 (nyolc) napon belül.
7.5 Az követelés bejelentésének benyújtása nem jelenti azt, hogy a Vevő mentesül az Edcóval kötött Megállapodásból következő kötelezettségei alól.

8. cikk Garancia
8.1 Az Edco csak azt garantálja, hogy az általa szállított termékek rendelkeznek a rendeltetésszerű használathoz, továbbá bármely olyan különleges használathoz szükséges jellemzőkkel, amelyek kifejezetten szerepelnek az Edcóval kötött Megállapodásban.
8.2 A 8.1 cikkben meghatározott garancia nem alkalmazandó, ha:
a- a garanciában foglalt termékeket nem rendeltetésszerűen használták vagy használják, és/vagy
b- a garanciában foglalt termékek használati utasítását nem követték, és/vagy
c- a garanciában foglalt termékeken szakszerűtlen javítások történtek, és/vagy
d- a garanciában foglalt termékeken változtatások történtek, és/vagy a (sorozat)számok vagy a pecsétek megrongálódtak vagy el lettek távolítva.
8.3 Amennyiben az Edco garanciát vállal, a garancia időtartama megegyezik azoknak a hónapoknak a számával, amelyet a gyártó vagy beszállító garantált az Edcónak, hacsak írásban kifejezetten másképp meg nem állapodtak, azonban a jogszabály szerinti garanciális határidőt soha nem haladja meg.
8.4 Amennyiben az Edco által adott garancia olyan termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek Hollandia területén kívül esnek, az Edco a javítás vagy csere költségeként mindössze egy azt meg nem haladó összegért felelős, mint amennyibe ez a pótlás vagy csere Hollandiában kerülne.
8.5 Amennyiben a Vevő a garanciával szemben követeléssel él az Edco által szállított termékeket illetően, ezeket csak az Edco előzetes írásbeli engedélyével küldheti vissza a Vevő az Edcónak.
8.6 Amennyiben a 8.5 cikk értelmében termékeket küldenek vissza, ezekhez mellékelni kell az Edco által a Vevőnek adott eredeti számlát a lehetséges hozzá tartozó és teljes terjedelmében kitöltött garanciaigazolással és a panasz világos leírásával együtt.
9. cikk Felelősség
9.1 A szállítás elmaradása, késedelmes és / vagy hiányos szállítás, továbbá a kiszállított termékek és / vagy szolgáltatások nem megfelelő működése esetén a Vevő nem jogosult kártérítésre és / vagy visszalépésre vis maior esetében az Edco részéről.
9.2 Függetlenül bármely más lehetséges jogától, az Edcónak, ha rajta kívül álló (vis maior) okokból akadályoztatva van a Megállapodás teljesítésében időben illetve egyáltalán, jogában áll a Megállapodás teljesítését felfüggeszteni vagy saját belátása szerint visszavonni a Megállapodás egészét vagy egy részét anélkül, hogy kártérítési vagy egyéb jóvátételi kötelezettség hárulna rá.
9.3 Az Edco részéről való vis maiorról van szó akkor, amikor a Megállapodás megkötése után az Edco akadályoztatva van megállapodásbeli kötelezettségeinek teljesítésében a következő okokból kifolyólag:
háború, háborús fenyegetés, polgárháború, zavargások, háború veszélye, tűzkár, vízkár, árvíz, sztrájkok, megszállás, kizárás, import- és exportkorlátozások, kormányintézkedések, géphibák, zavarok az energiaellátásban, ezek mindegyike a Edco vagy egy harmadik fél részéről, akiktől a beszállítónak részben vagy teljes egészében be kell szereznie a szükséges (nyers)anyagokat vagy forrásokat, továbbá a tárolás vagy a szállítás ideje alatt, történjen az saját felügyelete alatt vagy sem, továbbá minden olyan okból kifolyólag, amely nem tulajdonítható az Edcónak, vagy az Edco hiba- vagy kockázati körén kívül esik.
9.4 Az Edcónak közvetett károkért való bármely felelőssége, beleértve a következményes károkat, az elmaradt nyereséget, a hiányzó megtakarításokat és vállalati termelés leállásából következő károkat, teljesen ki van zárva.
9.5 Az Edcónak a Vevővel kötött Megállapodás szerinti kötelességei elmulasztásából származó teljes felelőssége a közvetlen károk kifizetésére korlátozódik akkora összegig, amilyenre az Edcónak a biztosítása van, de legfeljebb 5 000 (ötezer) euró összegéig.
9.6 Az Edco Megállapodás szerinti kötelességeinek hiányos teljesítéséből eredő felelőssége csak akkor lép érvénybe, ha a Vevő késedelem nélkül és írásban figyelmezteti az Edcót a hiányosságra, és a figyelmeztetés egy olyan ésszerű időtartamot tüntet fel, amelyen belül az Edco képes a hiba orvoslására, és az Edco nem orvosolja ezt a hiányosságot kötelezettségei teljesítésében az ésszerű időtartamon belül. A félreértések elkerülése végett a Vevőnek a lehető legrészletesebben bele kell foglalnia a hiányosságról szóló figyelmeztetésbe az Edco kötelességszegésének leírását.
9.7 A Beszerző mentesíti az Edcót minden harmadik felektől érkező, az Edco által kiszállított terméket illető követelés alól, kivételek ez alól azok a Beszerző ellen irányuló, harmadik felektől érkező követelések és igények, amelyek a lehetséges régebbi szellemi tulajdonjog alapján állnak és / vagy olyan követelések és igények, amelyeket nem lehet kizárni a Beszerző tekintetében a kötelező jogszabályok alapján.
9.8 Az Edco köteles kártalanítani a Vevőt abban az esetben, ha jogszerű megállapítást nyert, hogy az Edco által kézbesített termékek és / vagy szolgáltatások sértik egy harmadik fél szellemi tulajdonjogát, és köteles kártalanítani a Vevőt bármely közvetlen kárért, amelyet a Vevő vagy annak ügyfelei ebből kifolyólag elszenvedtek. Ez a kártalanítás csak abban az esetben alkalmazandó, ha a Vevő késedelem nélkül és írásban értesíti az Edcót bármely lehetséges, harmadik fél részéről érkező követelésről (IP követelésől), és megadja a lehetőséget az Edco számára, hogy e követeléssel vagy igénnyel függetlenül foglalkozzon. Ilyen esetben az Edco előzetes jóváhagyásával a Vevő az Edco által adott, a követelésre vonatkozó minden utasítást és rendelkezést betart.

10. cikk A Megállapodás felbontása
10.1 Anélkül, hogy ez érintené a költségek, károk és / vagy kamatok megtérítésére való teljes jogát, az Edco jogosult a Megállapodás egy részét vagy egészét semmissé nyilvánítani azonnali hatállyal figyelmeztetés vagy jogi beavatkozás nélkül, abban az esetben, ha:
a. csődeljárás indult a Vevő ellen, vagy a Vevő csődbe ment;

b. a Vevő a fizetés felfüggesztését kéri vagy egy ilyen kérelmének eleget tettek;

c. kérelmet nyújtottak be a „Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen”(természetes személyek adósságainak átütemezése) alkalmazására vagy egy ilyen kérelemnek eleget tettek;
d. a Vevő meghalt vagy gondnokság alá helyezték;
e. a Vevő lépéseket tesz üzlete felfüggesztésére, felszámolására vagy áthelyezésére, vagy üzlete céljának megváltoztatására;
f. bírói zárlat alá kerül a Vevő tulajdonának egy része vagy egésze;
g. a Vevő elmulasztja teljesíteni a Megállapodás vagy törvény szerinti bármely kötelességét;
h. a Vevő elmulasztja a kiszámlázott összeg egészének vagy annak egy részének a kifizetését a kijelölt határidőn belül.

 

11. cikk A Megállapodás felmondása 

11.1 Az Edco jogosult az örökös Megállapodás ajánlott küldemény útján történő felmondására a 2 (két) hónapos felmondási idő betartásával.
11.2 Edco jogosult a határozott idejű Megállapodás ajánlott küldemény útján történő felmondására az 1 (egy) hónapos felmondási idő betartásával.

 

12. cikk A teljesítés felfüggesztéséhez való jog

12.1 Amennyiben a Vevő elmulasztja az Edcóval kötött Megállapodás vagy bármely ehhez kapcsolódó megállapodás szerinti bármely kötelességének megfelelő, vagy időben történő teljesítését, az Edco jogosult felfüggeszteni a Megállapodás szerinti kötelességeinek teljesítését.
12.2 A Vevő nem jogosult felfüggeszteni a Megállapodás szerinti kötelességeinek teljesítését.

13. cikk Fizetés
13.1 Más megállapodás híján a Vevőnek a fizetést, történjen nettó készpénzben, vagy bankbetét vagy banki átutalás vagy az Edcó által kijelölt elszámolási számla útján, az Edco  által meghatározott módon, a számla keltétől számított 30 (harminc) napon belül kell végrehajtania, anélkül, hogy joga lenne bármilyen levonásra vagy kártérítésre.
13.2 Az Edco mindenkor jogosult élni beszámítási jogával.

14. cikk Kamat és költségek
14.1 Amennyiben a kifizetés nem történt meg a 13. cikkben megjelölt határidőn belül, a Vevő szerződést szeg, és az Edco jogosult a Vevőnek 2% (két százalék) kamatot felszámítani az esedékes összegre az alkalmazandó törvényes kereskedelmi kamaton kívül.
14.2 Minden bírósági és bíróságon kívüli költséget a Vevő áll. A bíróságon kívüli behajtás költségei a Vevő tartozásának legalább 15%-a (tizenöt százalék) Hollandiában, és 20%-a (húsz százalék) más országokban, de minimum 125 (százhuszonöt) euró.

 

15 cikk A megrendelés lemondása
15.1 Amennyiben a Vevő lemond egy az Edco által elfogadott megrendelést, az Edco jogosult, feltéve, hogy elfogadja a lemondást, a számlázott összeg 30%-ában (harminc százalék) meghatározott kártérítést, továbbá bármely költséget felszámolni, mint például azokat az összegeket, amelyeket a beszállítók számítanak fel az Edcónak.

16. cikk Bizonyíték
16.1 A Vevő fizetési kötelezettségei terjedelmének megállapításában az Edco adminisztratív dokumentumai a meghatározóak, hacsak a Vevő nem mutat fel objektív bizonyítékot az ellenkezőjéről.
16.2 Az Edco és a Vevő között a számlán vagy a fuvarlevélen megadott mennyiségek, mérések és súlyok számítanak érvényesnek, hacsak a Vevő nem mutat fel objektív bizonyítékot az ellenkezőjéről.

17. cikk Alkalmazandó joghatóság és vitás kérdések
17.1 Minden olyan árajánlatot, üzletkötést, megrendelést vagy szerződést, amelyre az Edco a Vevővel lép  – kivéve, ha kifejezetten más megállapodás született róla – kizárólag a holland törvény szabályoz. A Bécsi Kereskedelmi Egyezmény alkalmazása kifejezetten kizárt, és az Egyezmény nem alkalmazandó az Edco és a Vevő között létrejött Megállapodásokra.
17.2 Minden, a jelen Általános Szerződési Feltételekre és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti Megállapodásokra vonatkozó és/vagy azokból eredő vitás kérdésben általában a megfelelően felhatalmazott ’s-Hertogenbosch-i (Hollandia (NL)) bíró hoz döntést. A fentiekkel ellentétben az Edco fenntartja jogát, hogy bármely esetleges vitás kérdésben ahhoz az illetékes bíróhoz forduljon, ahol a Vevő székelye jogilag megtalálható.

18. cikk Vegyes rendelkezések
Az „Algemene Verkoop Voorwaarden” e fordítása kizárólag az ön kényelmét szolgálja. Amennyiben bármely eltérés tapasztalható az eredeti szövegtől, a holland verzió a mérvadó.