Privacyverklaring

Privacyverklaring

Lees de onderhavige privacyverklaring (‘’Privacyverklaring’’) aandachtig door. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier EDCO Eindhoven B.V. (‘’Edco’’) persoonsgegevens van websitegebruikers, klanten, sollicitanten en leveranciers verzamelt en verwerkt. Alle gegevens die u aan ons verstrekt of die door Edco worden verwerkt, worden strikt vertrouwelijk door Edco  behandeld en de verwerking van die gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Raadpleeg deze website regelmatig, de inhoud van deze website en de Privacyverklaring worden regelmatig aangepast.

Indien u een medewerker van Edco bent, dan verwijst Edco u naar het privacystatement voor werknemers dat is opgenomen in Bijlage 6 van het arbeidsreglement van Edco.
Website
Deze website, www.edco.nl (hierna: ‘’Website’’), is eigendom van Edco, gevestigd aan de Adriaan Mulderweg 9-11 (5657 EM en met kamer van koophandel nummer: 17063726) te Eindhoven in Nederland. Indien u aankopen wenst te doen bij Edco, dan dient u zich te registeren. De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die aan Edco worden verstrekt in het kader van het doen van aankopen bij Edco en zijn tevens van toepassing op het gebruik van deze Website. Edco respecteert de privacy van iedere klant en een ieder die deze Website bezoekt (hierna: ‘’Gebruiker’’) en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Hieronder staat vermeld welke informatie  Edco verzamelt en op basis van welke rechtsgronden en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld:

Website gebruikers

Edco verzamelt en verwerkt gegevens over het gebruik en feedback op deze Website. Dit zorgt ervoor dat Edco deze Website verder kan ontwikkelen en verbeteren. De resultaten van het marketing- en statistisch onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Edco zal deze gegevens enkel verwerken na uw toestemming. Voor meer informatie verwijs ik u naar het kopje “cookies”.

Klanten

Voor de toegang tot deze Website hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt. De Gebruiker dient voor bepaalde delen van deze Website, zoals de bestelomgeving, echter wel persoonsgegevens te verstrekken. Edco gebruikt de persoonlijke gegevens als volgt: Iedere Gebruiker of klant die een bestelling bij Edco wil plaatsen dient zich te registreren. Op deze Website kan dit  door het invullen van een registratieformulier. De gegevens die Edco van een Gebruiker of klant nodig heeft om een bestelling te kunnen uitvoeren zijn; de naam van het bedrijf, het kamer van koophandelnummer, het e-mailadres, het afleveradres en de betaalgegevens. Deze gegevens (hierna: “klant- of persoonsgegevens”) worden door ons in een beveiligde klantendatabase opgeslagen en zijn gekoppeld aan een klantnummer.

Edco verwerkt uw klant- of persoonsgegevens enkel op basis van de volgende rechtsgronden en doeleinden:

Rechtsgronden Doeleinden
 • het uitvoeren van overeenkomsten, zodat bestellingen door Edco kunnen worden verwerkt en wij u hierover kunnen informeren; en/of
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; en/of
 • indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen;
 • zodat u de mogelijkheid heeft om producten op onze website te bestellen. Edco bewaart de klant-of persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt, al dan niet door het invullen van bovengenoemd registratieformulier en gegevens met betrekking tot een bestelling en het gebruik van deze Website in een account. Door het verzamelen van deze gegevens kan Edco het (online) bestelproces vlotter laten verlopen voor de Gebruiker, reeds verzamelde gegevens blijven beschikbaar in het account waardoor niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw klant-of persoonsgegevens hoeven te worden ingevuld; en/of
 • het leveren en factureren van orders; en/of
 • om uw vragen of klachten in behandelingen te kunnen nemen via e-mail, post of telefonisch;
 • het onderhouden van een zakelijke relatie; en/of
 • zodat zij u kan informeren over aanbiedingen; en/of
 • het versturen van elektronische nieuwsbrieven. Door aanmelding als klant, al dan niet via de Website, geeft Gebruiker toestemming aan Edco om zijn e-mailadres te gebruiken zodat deze door middel van een nieuwsbrief kan worden geïnformeerd over de ontwikkeling van deze Website, speciale aanbiedingen en acties. Iedere Gebruiker kan zich via zijn of haar persoonlijke account afmelden voor deze nieuwsbrief of zich afmelden door te klikken op de afmeldlink in het e-mail bericht met de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@edco.nl;

Sollicitanten

Op de website www.werkenbijedco.nl worden de persoonsgegevens vastgelegd voor de volgende doeleinden:

1. Het invullen voor openstaande vacatures
Edco verwerkt gegevens van personen die hebben aangegeven bij haar te willen werken (“sollicitanten”). De NAW-gegevens, het CV en motivatiebrief worden doorgestuurd naar de vacaturehouder en de HR-verantwoordelijke. Edco verwerkt gegevens van sollicitanten voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure, zodat bepaald kan worden of sollicitanten worden aangenomen. Als de sollicitatie leidt tot een aanstelling worden de persoonsgegevens bewaard.
2. Op de website www.werkenbijedco.nl kan er een zoekopdracht aangemaakt worden om geïnformeerd te worden over vacatures. Het e-mailadres, voornaam en de zoekcriteria worden opgeslagen en gebruikt om relevante vacatures te e-mailen. Er is een mogelijkheid om uzelf voor de vacaturemailing uit te schrijven via de link ‘Uitschrijven’ onderaan de e-mail(s) die u van Edco ontvangt.
Uitsluitend na uw toestemming zullen uw gegevens door Edco worden verwerkt.

Leveranciers

Edco verzamelt gegevens van contactpersonen van organisaties die goederen en/of diensten aan haar levert. De gegevens die Edco verwerkt zijn zakelijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsgegevens. Edco kan hierdoor met u een zakelijke relatie aangaan door bij u producten en/of diensten in te kopen. Uw gegevens worden enkel verwerkt; na uw toestemming; voor het uitvoeren van overeenkomsten; indien er sprake is van een wettelijke verplichting en/of op grond van een gerechtvaardigd belang van Edco.

Edco zal uw persoonsgegevens niet voor andere doelen of op andere rechtsgronden verwerken, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan of u daar toestemming voor heeft gegeven.

Vertrouwelijke omgang met klant- of persoonsgegevens

De werknemers van Edco en de door Edco ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw klant- of persoonsgegevens te respecteren. Uw klant- of persoonsgegevens zullen niet  aan derden worden verkocht of verstrekt, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit mag op grond van de wet. Uw klant- of persoonsgegevens zullen binnen Edco uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan werknemers van Edco en/of derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling en/of derden die de dienstverlening van Edco verbeteren (zoals partijen die onze website optimaliseren etc.).

Beveiliging en bewaren van klant- of persoonsgegevens

Edco heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die zij  ontvangt op deze  Website te voorkomen. Als Edco  klant- of persoonsgegevens overdraagt aan derden waarmee zij contractueel verbonden is , dan moeten deze derden een veilige verbinding waarborgen waarover klant- of persoonsgegevens worden uitgewisseld.
Edco gebruikt technieken om de klant- of persoonsgegevens van iedere f Gebruiker, klant, sollicitant of leverancier te beschermen, zoals een veilige server en een SSL-verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van de contactformulieren. Via hyperlinks, beschikbaar op deze Website, kan toegang worden verkregen tot websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites zal worden beheerst door het privacybeleid van die websites en niet door deze Privacyverklaring.
Edco bewaart uw klant- of persoonsgegevens zo lang als u klant bent van Edco of zo lang de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van uw klant-of persoonsgegevens zal Edco altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw klant-of persoonsgegevens zullen eveneens op uw verzoek worden verwijderd.

Recht op inzage, verwijdering of correctie

U kunt bij Edco een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van uw klant-of persoonsgegevens. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om deze gegevens over te dragen aan een andere partij, om het verwerken van uw klant-of persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken en/of om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@edco.nl.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Gebruiker van deze Website. Een overzicht van de cookies die Edco plaatst staat hieronder:

Welke partij plaatst de cookie Naam van de cookie Wat is het doel van de cookie Hoe lang blijft de cookie bewaard
Google Analytics __utma Uniek bezoeker identiciferen 2 jaar
Google Analytics __utmb Duur van het bezoek vaststellen maximaal 1 dag
Google Analytics __utmc Duur van het bezoek vaststellen sessie
Google Analytics __utmz Volgt de herkomst van een bezoeker 6 maanden
ASP ASPSESSIONIDASBRSRSB ASP Sessie sessie
ASP ASPSESSIONIDCCRRDDRT ASP Sessie sessie
Google Analytics __utma statistieken Vimeo 2 jaar
Google Analytics __utmb statistieken Vimeo maximaal 1 dag
Google Analytics __utmc statistieken Vimeo sessie
Google Analytics __utmz statistieken Vimeo 6 maanden
Vimeo aka_debug Vimeo debug informatie sessie
Jwplayer jwplayer.volume Volume regeling on-site media sessie
YouTube  VISITOR_INFO1_LIVE Youtube 7 maanden 8 dagen
YouTube  HSID Youtube 10 jaar
YouTube  SSID Youtube 10 jaar
YouTube  APISID Youtube 10 jaar
YouTube  SAPISID Youtube 10 jaar
YouTube  dkv Youtube 10 jaar
YouTube  use_hitbox Youtube sessie
YouTube  demographics Youtube 1 jaar 5 maanden
YouTube  enabledapps.uploader Youtube 1 maand
YouTube  ACTIVITY Youtube sessie
YouTube  PREF Youtube 10 jaar
YouTube  SID Youtube 10 jaar
YouTube  LOGIN_INFO Youtube 10 jaar

Cookies stellen Edco in staat om automatisch niet-persoonlijke informatie van de Gebruikers van deze Website te verzamelen zoals:

 • de gebruikte browser (inclusief het type en de versie)
 • eerder bezochte websites alsmede de data en tijden waarop deze websites zijn bezocht
 • aangeklikte hyperlinks
 • eerder bezochte websites

Iedere Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat tijdens het winkelen bij Edco geen cookies worden ontvangen. Het hulpbestand van de internetbrowser zet uiteen hoe een cookie kan worden geblokkeerd en op welke manier een Gebruiker een waarschuwing kan krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw klant- of persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@edco.nl. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of klacht door Edco heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kan worden ingediend door het invullen van dit formulier.

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en/of de inhoud van deze Website. De Nederlandse tekst van deze Privacyverklaring is bindend.

Privacyverklaring

Door het registreren als klant en /of het gebruik van deze Website, wordt toestemming verleend en akkoord gegaan met het verwerken van informatie zoals uiteengezet in de onderhavige Privacyverklaring. Te allen tijde en zonder eerdere kennisgeving behoudt Edco zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien er nog vragen zijn over deze Privacyverklaring, kan een e-mail worden verstuurd naar info@edco.nl.

Colofon

Deze Website is eigendom van: Edco Eindhoven B.V.,
Adriaan Mulderweg 9-11, 5657 EM Eindhoven,
Nederland. Postbus 5605 JB,
Eindhoven, Nederland.
Tel ++31 (0)40-250 11 11
Fax ++31 (0)40-251 79 17
KvK nr. 17063726
BTW nr. NL009089755B01
Laatste versie: 22 mei 2018